.
Tip & Trick Để Làm Một Game Design Document

Tip & Trick Để Làm Một Game Design Document

Tip & Trick Để Làm Một Game Design Document
Cách Viết Một Game Design Document Tốt

Cách Viết Một Game Design Document Tốt

Cách Viết Một Game Design Document Tốt
Mục đích của Game Design Document

Mục đích của Game Design Document

Mục đích của GDD sẽ là:
Game Design Document là gì?

Game Design Document là gì?

GDD sẽ được tạo và thay đổi, cập nhập bở nhóm phát triển dự án. Lưu ý ở đây là không phải chỉ có mỗi Game Designer viết GDD mà đây sẽ là thành quả của sự hợp tác giữa Artist, Programmer và...
Game Pitch là gì?

Game Pitch là gì?

Nói đơn giản thì mục đích của Game Pitch là để bán game của bạn. Nếu bạn chưa hiểu thì nói phức tạp là: Game pitch là một file giới thiệu gameplay cơ bản và những điểm mạnh của game bạn để t...